OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Fakturačné údaje:

Nutri Czech Nutraceuticals, s.r.o.

Velká Hradební 619/33

400 01 Ústí nad Labem, ČR

IČ: 08593141

DIČ: CZ08593141

Zapísanej v obchodnom registri, spisová značka: C 44300 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) platia pre nákup v internetovom obchode www.clerex.sk. V súlade s § 1751 ods. 1 zákona 89/2012 Zb. Občiansky zákonník tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.diterpex.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).
• Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Dodacie podmienky

 • Tovar bude kupujúcemu dodaný na základe záväznej objednávky.
 • Zásielky budú odoslané objednávateľovi najdlhšie v lehote 48 hodín od prijatia objednávky tak, aby bolo zaistené ich dodanie objednávateľovi najneskôr do troch dní od prijatia objednávky, alebo aby objednávateľovi najneskôr v lehote troch dní od prijatia objednávky bolo oznámené, že v tejto lehote nemožno zásielku dodať.
 • Slovenská pošta doručí zásielku na udanú adresu. Pokiaľ nebudete zastihnutý, zásielka bude uložená na príslušnej pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť v súlade s podmienkami Slovenskej pošty.
 • Objednávka hradená bankovým prevodom bude rezervovaná 14 dní, ak do tejto doby nedostaneme platbu na náš účet, bude stornovaná. Po dohode možno samozrejme túto dobu predĺžiť.
 • Zanechanie telefónneho kontaktu urýchli prípadné riešenie problémov pri nedostupnosti niektorej z položiek.
 • Pri platbe prevodom bude tovar expedovaný až po obdržaní platby na náš účet!
 • Pri doručení zásielky si vždy riadne prezrite obal a pri poškodení zásielky vždy spíšte s dopravcom protokol a zašlite poškodenú zásielku späť.

Platobné podmienky, možnosti platby a doručenia

 • Slovensko po predchádzajúcej platbe na účet 4,50 €

*Ceny sú konečné vrátane dopravy Českou poštou

 

Predávaný tovar

 • Pred použitím prípravkov starostlivo si prečítajte príbalový leták!
 • Na www.clerex.sk, sú predávané doplnky stravy (potraviny pre zvláštnu výživu).
 • Poradenstvo je dostupné počas pracovnej doby: Po – Pi 9:00 – 16:00. Tel .: + 420 776 675 907 alebo na e-mailovej adrese info@clerex.sk
 • Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie doplnku stravy (potraviny pre zvláštnu výživu).
 • Nesprávne použitie je také, ktoré je v rozpore s informáciami v príbalovom letáku alebo odporučením Vášho lekára či lekárnika.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo sa výrazne zmenila jeho cena.

Reklamácia

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).

Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem poštovní poukázkou nebo budou peníze vráceny v plné výši převodem na účet (v tomto případě prosím přiložte všechny potřebné údaje k reklamovanému zboží).

Zákazník je povinen zkontrolovat při převzetí zda zásilka není viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme ji a neprodleně nás kontaktuje.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna. Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů.

Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, tyto budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetím stranám.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020.